List of yyjinxiu Contact Seller
Location Map

Nagroda specjalna dla spo?ecznej odpowiedzialno

cy jedena?cie - dwa tysi?cy twelveths sezon, chiński m??czyzn koszykówki ligi zawodowej, zdoby? ich pierwsze w historii mistrzostwo ligi.Prezes i dyrektor wykonawczy Ding Wuhao powiedzia? Marbury jest przyst?pienie przyci?gaj? fanów sportu w ca?ym kraju, ale tak?e wspierania rozwoju sportu to?samo?ci firmy, poprawi? pozycjonowanie firmy jako Profesjonalne sportowe marki i wizerunku. (Chiny buty wycieczki,   asics gel kinsei 4 sklepcentrum informacji najbardziej autorytatywny profesjonalne buty przemys?u"Dynamika sieci buty chińskie marki" odpowiedzialno?? spo?eczna przedsi?biorstw, dorocznej konferencji niedawno odby?y si? w Chinach w 2012 roku, Grupa adidas (adidas sklep) w Chinach wzrost i potrzebuje dobr? równowag? pomi?dzy spo?ecznych i ?rodowiskowych, w wyniku "2012 Chiny z?ota Nagroda specjalna dla spo?ecznej odpowiedzialno

?ci biznesu". Opieraj?c si? na naszych ostro?ci i wysi?ki na rzecz promowania d?ugofalowego rozwoju dzieci, adidas wygra? szczególne uznanie jury z?o?one z ekspertów.Pan Gao Jiali, dyrektor zarz?dzaj?cy adidas Grupa greater China powiedzia?: "przywi?zujemy wielk? wag? do spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu, ten przyznawa? zwyci?ski za?amany przez adidas Group we Wspólnocie chiński poczyni?a ogromne osi?gni?cia. W oparciu o 'uczciwo?? (sklep samoobs?ugowy)' uroczyste zobowi?zanie to podstawowe warto?ci, adidas, któr?  asics gel noosa tri 8 damskie Grupa b?dzie nadal korzysta? z naszych specjalnych si?? globalnego przemys?u towarów sportowych, propagowanie i promowanie zdrowszego trybu ?ycia, pomaga zbiorów wi?cej w ?yciu grup podatnych na zagro?enia, szczególnie dla dzieci. ”

Dziesi?? wska?ników jako?ci AwardAdidas Grupa Chiny wygra? "2012 Chiny z?ota Nagroda specjalna dla spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu". Jury cytat: "w Chinach, adidas grupy i Wspólnoty organizacje pracy razem do lokalnego zapotrzebowania, realizacji wielu projektów korzystaj? dzieci, sport jako narz?dzie dla zmian, rozwoju i umo?liwi? pracownikom uczestniczenie w wolontariat, stale wygra? pochwa?a Wspólnoty i spo?eczeństwa. ”Chiny odpowiedzialno?ci spo?ecznej dorocznej konferencji przez Akademi? Nauk Spo?ecznych, Uniwersytet Tsinghua, odpowiedzialno?ci i spo?ecznego rozwoju Research Center, wspó?finansowana przez Fundacj? Chiny agencji ochrony konsumentów, 24 uczestników od stowarzyszeń, instytucji akademickich i media, spo?eczna odpowiedzialno?? biznesu eksperci do

Item #: 1
Price: FREE
Status: Available
Condition:
Number in stock: 5
Location: Naning, ME United States
Last update: 7 years ago
Visitors: 356
Contact Phone: 15278050679
Share: