List of yyjinxiu Contact Seller
Location Map

du?o. Tymczasem po fali IPO Rush, wszystkich firm

trudnej sytuacji. "Bao, dyrektor centrum badań nauk spo?ecznych sportowych sekcji stan sportu administracji ma umie?ci? go. W szczególno?ci sportowe marki obecnie koncentruje si? g?ównie na losy wysokich zapasów i przechowywa? aspekty nieefektywno?ci i spowodowa? reakcj? ?ańcuchow? zleceń spad?a.Rzeczywi?cie przez Dongfeng Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Chiny sportowych firm towary by?y zbyt optymistycznie perspektyw  asics gel lyte iii sklepy wyroku, nadwy?ka w 2011 jest przes?dzony. Zarobki 2011 sze?? g?ównych krajowych marek pień warto?? dwucyfrowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, dzień obrotu zapasów wzrós? r

ównie? du?o. Tymczasem po fali IPO Rush, wszystkich firm du?ych sportowych przytrzymanie ogromne ilo?ci pieni?dzy s? mo?liwe rozszerzenie, zapasów z ?lepi ekspansji w ci?gu lat i ogromny rozwój sklepów ma niew?tpliwie zwi?kszenie kosztu.i?nienie nie tylko z krajowych i mi?dzynarodowych sportowe marki i marki "szybkiej mody" szoku, spot?gowane przez krajowych sportowe marki.Mi?dzynarodowe sportowe marki   asics gel nimbus 14 sklepadidas sprawozdanie finansowe za i pó?rocze roku, sprzeda? wzros?a w Chinach 19%, który dzi?ki realizacji strategii "droga do roku 2015". "Ni?szego szczebla" rozszerzenie jest kluczow? cz??ci? strategii, tak zwane "ni?szy szczebel" odnosi si? do trzech lub czterech poziomów, adidas plany zatopiony przez 2015 do 1400-siedziba ni?szej warstwie. Kiedy strategia zosta?a rozpocz?ta w 2010 roku, firmy adidas w jest tylko

ograniczona do 550 miast w Chinach. Bao powiedzia?: "kryzys Europejskiego zad?u?enia maj? adidas zwróci? wi?ksz? uwag? na rynek chiński, kana? Zlewozmywaki maj? przewag? na ni?szy szczebel krajowy marek s? ?ci?ni?te. ”Kolejne wyzwanie z niektórych pozycjonowanie w m?odo?ci "szybkiej mody" marki. 361 ° PR dyrektor Wang Peng powiedzia?: "nasza marka by?a pierwotnie znajdowa? si? w wieku 16 do 28 lat, ale pod wp?ywem mody marki, okazuje si?, ?e sobie wi?kszo?? 361 ° to 30-50 lat stary cz?owiek. "Sportowe ubrania si? elementami mody, ale w porównaniu do prawdziwego g?ówne mody marki, by? nieco nadszarpni?ta. "Oni s? uaktualnienia tak szybko. "Dla Wang Peng by? zupe?nie bezradny.Uda? si? do skrzy?owania z wyboruSportowe marki podaj wzór ponownie tasowania, sportowe marki przysz?ego rozwoju potencja?u rynku, przekazy poj?cia konsumenta, marek i wielu

Item #: 2
Price: FREE
Status: Available
Condition:
Number in stock: 5
Location: Naning, ME United States
Last update: 6 years ago
Visitors: 259
Contact Phone: 15278050679
Share: